Helpdesk NLvoorelkaar

HelpcentrumHelpdesk NLvoorelkaarHelpdesk NLvoorelkaar › Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

NLvoorelkaar streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLvoorelkaar die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

NLvoorelkaar en alle online marktplaatsen binnen ons netwerk voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website NLvoorelkaar te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van NLvoorelkaar is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

NLvoorelkaar verklaart dat de website NLvoorelkaar gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 04-03-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van NLvoorelkaar, Jeroen de Punder (Directeur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@nlvoorelkaar].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk: 088-8000603

Toelichting op nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website NLvoorelkaar is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens NLvoorelkaar dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten)

Afwijkingen

 1. SC 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Deel tekst niet meer leesbaar bij vergroten spatiëring, etc.
  • Oorzaak: Als van bepaalde teksten de regelafstand, de afstand tussen alinea’s, de ruimte tussen de letters en tussen de woorden wordt vergroot, dan is een deel van die tekst niet meer leesbaar. Dit komt omdat de tekst dan over andere tekst heenvalt of buiten een kader valt en onzichtbaar wordt.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn, of dyslectisch zijn en bepaalde teksteigenschappen aanpassen om de tekst beter te kunnen lezen kunnen de teksten daarna (gedeeltelijk) helemaal niet meer lezen
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • Maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle ruimtes tussen teksten vergroot kunnen worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij lagere resolutie en te veel inzoomen verdwijnt deel content en functionaliteit
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen gaan content en functionaliteiten missen. Juist tekst die ze willen vergroten om beter te kunnen lezen verdwijnt wat dus het tegenovergestelde effect heeft, namelijk helemaal niet meer leesbaar.
  • Alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten die niet verder kunnen inzoomen kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • Maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle tekst geschaald en ingezoomd kan worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 3. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie met uitleg verdwijnt bij typen
  • Oorzaak: Bij een aantal formulieren staan invoervelden waarbij de labels met uitleg wat ingevuld moet worden als placeholder tekst in het invoerveld staat. Ook staan soms helpteksten als placeholder in invoervelden. Op het moment dat iemand begint met typen in deze velden is deze informatie niet meer aanwezig.
  • Gevolg: Mensen die blind zijn krijgen de informatie die in een placeholder tekst staat vaak helemaal niet te lezen. Dan missen ze het doel van het invoerveld of missen ze de extra uitleg. Ook voor mensen met een cognitieve beperking is het belangrijk dat deze informatie altijd te zien blijft. Ook tijdens het typen, of nadat een fout gemaakt is
  • Alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • Maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier teksten met uitleg op een andere manier kunnen weergeven als placeholder in invoervelden, zonder dat het (teveel) afbreuk doet aan de resultaten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-12-2020
Evaluatie- en onderzoekresultaten
 • https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318545
   • onderzoeksdatum: 20-05-2020
   • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
   • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
   • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Inspectie van de website is uitgevoerd door Cardan Technobility. Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?